ithong

ứng dụng giúp tra cứu mức xử phạt giao thông trên Android/iOS

Năm 2020 bộ giao thông đã bàn hành nghị định xử phạt mới cho các hành vi vi phạm giao thông trên toàn quốc. Nghị định 100 thay thế cho nghị định 46 trước đây với nhiều khung hình phạt tăng lên cao hơn rất nhiều so với trước nhất là vi phạm nồng độ […]